Informavimas apie vaizdo duomenų tvarkymą

Informuojame Jus, kad UAB „Krovinių Terminalas“ teritorijoje, buveinės adresas Burių g. 17, Klaipėda, el. pašto adresas info@terminal.lt, yra vykdomas vaizdo stebėjimas (garsas nėra įrašomas).
Vaizdo stebėjimo tikslas – užtikrinti UAB „Krovinių Terminalas“ turto, taip pat darbuotojų, klientų ir kitų asmenų saugumą. Vaizdo stebėjimo teisinis pagrindas – teisėtas interesas užtikrinti turto, darbuotojų, klientų saugumą. 
Vaizdo duomenys saugomi 30 (trisdešimt) dienų. Jei vaizdo duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip informacija, įrodymai ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, kituose teisiniuose procesuose, siekiant apginti UAB „Krovinių Terminalas“ ir/ar trečiųjų asmenų pagrįstas teises ir laisves, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams pasiekti. 
Informuojame Jus, kad turite teisę prašyti, kad Jums būtų leista susipažinti su Jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, taip pat teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, bei teisę į duomenų perkeliamumą. Visos šios teisės gali būti įgyvendintos teisės aktų nustatyta tvarka. Prašymai dėl šių teisių įgyvendinimo turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) bei pateiktas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Visais klausimais dėl teisių įgyvendinimo maloniai prašome kreiptis į bendrovę šiais kontaktais: el. pašto adresas info@terminal.lt, tel. 846391095.
Vaizdo duomenys bus teikiami tik pasitelktam vaizdo duomenų tvarkytojui UAB „Budrus sakalas“, ikiteisminį tyrimą arba kitą tyrimą atliekančiai įstaigai, institucijai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų ar kituose teisiniuose procesuose kaip įrodymai ar informacija, taip pat ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
Dėl bendrovės vykdomos duomenų tvarkymo veiklos turite teisę paduoti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.