Įmonės politika ir tikslai

UAB „Krovinių terminalas“

Integruota Vadybos Sistema, sukurta pagal standartų reikalavimus:

 • LST EN ISO 9001:20151
 • ISO/TS 29001:20102
 • LST EN ISO 14001:20153
 • OHSAS 18001:20074                               

Integruotos Vadybos Sistemos politika:

UAB „Krovinių terminalas“ yra  patikimas partneris  klientui, galimai greitai reaguoja į jo poreikius, kurių reikalauja visa logistikos grandinė, užtikrinant ekologiškai švarią aplinką šalia esančiam miestui ir gyvenvietei, Kuršių marių vandens švarą dabar ir ateityje, rūpinasi darbuotojų sveikata bei palaiko saugią ir sveiką darbo aplinką teikiant naftos ir chemijos produktų krovos ir sandėliavimo paslaugas. 

Integruotos Vadybos Sistemos politikos tikslai: 

 1. Nuolat stebėti, matuoti, peržiūrėti ir gerinti integruotą vadybos sistemos rezultatyvumą.
 2. Sauga yra svarbiau už ūkinės veiklos rezultatus, todėl kiekvienas darbuotojas privalo laikytis visų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių naftos ir chemijos produktų krovos ir sandėliavimo paslaugų teikimą, geležinkelių transporto eismo saugą ir visais įmanomais būdais stengtis užkirsti kelią priežastims, incidentams ir neatitiktims, sąlygojančioms jų atsiradimą, eismo įvykių bei riktų atsiradimą.
 3. Visiems bendrovės darbuotojams stengtis, kad jų veikla atitiktų bendrovės vadybos politikos nuostatas ir siekti  politikos tikslų įgyvendinimo.
 4. Vadovautis principu „Daryk viską ką parašei ir rašyk viską ką padarei“. 
 5. Palaikyti ir sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją.
 6. Supažindinti visus suinteresuotus asmenis su integruotos vadybos sistemos politika. 
 7. Kasmet peržiūrėti Integruotos vadybos sistemos politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama. 

Naftos ir Chemijos Produktų Krovos ir Sandėliavimo Paslaugos Teikimo Kokybės Vadybos Sistemos srityje 

 1. Tobulinti krovos ir sandėliavimo procesą visomis priemonėmis tikslu užtikrinti teikiamų paslaugų kokybės atitikimą  kliento keliamiems reikalavimams.
 2. Teikiant paslaugas užtikrinti ypatingos kontrolės veiksmų vykdymą.
 3. Užtikrinti kiekvieno darbuotojo atsakomybę už savo darbo kokybę pagal pareigas ir kompetenciją.

Aplinkos Vadybos Sistemos srityje 

 1. Sistemingai siekti taršos prevencijos atliekant aplinkos apsaugos monitoringą valdant reikšmingus aplinkos apsaugos aspektus.
 2. Bendradarbiauti su visuomene aplinkos apsaugos klausimais.
 3. Racionaliai ir taupiai naudoti gamtinius ir energetinius išteklius.
 4. Bendradarbiauti su tiekėjais ir rangovais siekiant mažinti jų veiklos neigiamą poveikį aplinkai. 

Darbuotojų Saugos ir Sveikatos Vadybos Sistemos srityje

 1. Reguliariai identifikuoti profesinę riziką, numatyti ir vykdyti rizikos veiksnių valdymo priemones.
 2. Įmonės vadovybė socialiai atsakinga už saugių darbo procesų ir vietų sukūrimą ir tobulinimą, darbuotojų saugumą.
 3. Skatinti techninių naujovių taikymą, įrengiant darbo vietas, sudarant saugią ir sveiką darbo aplinką, parenkant darbo bei apsaugos priemones.
 4. Užtikrinti aprūpinimą ištekliais, būtinais Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos įgyvendinimui, priežiūrai ir gerinimui.

Patvirtinta Generalinio direktoriaus Alberto Gimbuto 2018-12-14

1 Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai
2 Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Sector-specific quality management systems. Requirements for product and service supply organizations (Naftos, naftos chemijos ir gamtinių dujų industrijos. Kokybės vadybos sistemos specifinė dalis. Reikalavimai organizacijoms gaminančioms produktus ir teikiančioms paslaugas)
3 Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės
4 Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai