Gyventojams

UAB “Krovinių Terminalas” rūpinasi kaimynystėje įsikūrusių gyventojų saugumu ir paruošė rekomendacinio pobūdžio informaciją apie įmonės veiklą, kad Jūsų neklaidintų melagingi pranešimai ir nebaugintų nežinia ar realiai neegzistuojantys pavojai. 


Terminalo veiklos ypatumai

UAB "Krovinių Terminalas" yra aukštesniojo lygio pavojingasis objektas, įsikūręs Klaipėdos valstybinio jūrų uosto šiaurinėje dalyje. Į šiaurę ir šiaurės vakarus nuo UAB „Krovinių Terminalas" yra išsidėsčiusi AB „Klaipėdos nafta" (aukštesniojo lygio pavojingasis objektas), šiaurinėje dalyje – Melnragės gyvenvietė, rytinėje dalyje – Vitės kvartalas, Klaipėdos miestas, rytuose – pietryčiuose – AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija" (aukštesniojo lygio pavojingasis objektas). Savo veikloje terminalas vadovaujasi pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatais, patvirtintais LR Vyriausybės 2008m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 913. Pagal šių nuostatų reikalavimus parengta saugos ataskaita ir pateikti pranešimai visuomenei.

Produktai iškraunami ir pakraunami terminalo teritorijoje uždaru būdu – vamzdynais.

Galimų avarijų pobūdis ir padariniai

Šviesūs naftos produktai turi įprastą variklinių kurų kvapą ir garuoja. Šie garai (lakieji angliavandeniliai) yra degūs, sunkesni už orą, todėl įvykus avarijai ir pučiant nepalankiam vėjui jie gali susikaupti žemesnėse vietose, rūsiuose, tuneliuose. Žmogus pradeda jausti lakiųjų angliavandenilių kvapą, kai ore jų koncentracija yra 0,3 mg/m³.

Pagal Lietuvos higienos normą HN 35:2007 „Gyvenamosios aplinkos orą teršiančių medžiagų koncentracijų ribinės vertės“ vienkartinė lakiųjų organinių junginių (LOJ) didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) gyvenamosios aplinkos ore yra iki 5,0 mg/m³.

Didžiausią pavojų Terminalo darbuotojams ir šalia esančių įmonių darbuotojams ir gyventojams gali kelti avarijos metu į aplinką patekusios medžiagos. Įvykus avarijai į aplinkos orą gali išsiskirti naftos produktų garai ir dujos, keliančios gaisro ir sprogimo pavojų.

Sprogimo atveju žmonės gali nukentėti nuo sprogimo bangos, gaisro atveju gali nukentėti nuo karščio ir apsinuodyti degimo produktais, tokiais kaip:

 • anglies monoksidas (CO);
 • anglies dioksidas (СО²);
 • azoto oksidas (NOx);
 • sieros dioksidas (SO²);
 • angliavandeniliai (CxHx);
 • kietos dalelės ir kt.

Naftos produktų dujų sprogimas gali įvykti nuo bet kokio ugnies šaltinio (kibirkšties, nuorūkos, trumpo elektros jungimo ir kt.). Pastebėjus dūmus reiktų vengti eiti prie jų, nes žmogus gali užtrokšti dėl deguonies trūkumo bei apsinuodyti juose esančiais nuodingais aerozoliais.

Apsinuodijimo požymiai: viršutinių kvėpavimo takų ir plaučių pabrinkimas, gerklų ir bronchų spazmai, depresinis poveikis centrinei nervų sistemai.

Veiksmai avarijos metu

Apie įvykusią pramoninę avariją gyventojams bus pranešta sirenos gausmu (sirenos veikimo radiusas – 1200 m). Sirenai nutilus Melnragės gyventojams bus perduotas pranešimas su informacija per garsiakalbius pakabintus Molo gatvėje.

Bus suteikta informacija:

 • kurioje vietoje įvyko avarija (gaisras);
 • kokie produktai išsiliejo (užsidegė);
 • kokios krypties vėjas pučia ir į kuria pusę neša angliavandenilių (dūmų) debesį;
 • ką privalo daryti gyventojai patenkantys į užterštą zoną.
 • Avarijos padaliniams išplitus už UAB „Krovinių Terminalas“ sanitarinės zonos UAB „Krovinių Terminalas“ kreipsis pagalbos į Klaipėdos miesto savivaldybę, kuri organizuoja į pavojingą zoną patekusių gyventojų informavimą ir evakavimą.
Pasirengimas avarijų likvidavimui

UAB "Krovinių Terminalas" turi parengęs saugos ataskaitą, kurioje:

 • išnagrinėtos stambių pramoninių avarijų priežastys ir pasekmės,
 • atliktas avarijų pavojaus identifikavimas, rizikos vertinimo analizė,
 • aprašytos apsaugos priemonės avarijoms išvengti ir jų padariniams sušvelninti.
 • Saugos ataskaitos išvadose nustatyta, kad UAB "Krovinių Terminalas" įdiegta saugos valdymo sistemos politika tiek kasdieninės veiklos atveju, tiek įvykus ekstremaliai situacijai atitinka normatyvinius reikalavimus.

Reagavimui į ekstremalias situacijas terminale parengtas vidaus avarinis planas, kuriame išnagrinėtos avarijų lokalizavimo ir likvidavimo eiga bei specialiųjų tarnybų informavimo tvarka.

Gyventojų veiksmai, gavus pranešimą apie pramoninę avariją UAB „Krovinių Terminalas“

Pagrindinės galimų avarijų priežastys yra technologinės įrangos gedimai, nukrypimai nuo technologinio režimo ir žmonių klaidos. Dėl šių priežasčių naftos ar naftos chemijos produktai gali patekti į aplinką.

Gavus pranešimą apie įvykusią avariją terminale per garsinį ryšį gyventojai privalo likti patalpose ir užsidaryti (geriau užsandarinti) lauko duris, langus, balkonus, orlaides bei ventiliacijos angas ir laukti tolimesnės informacijos. Gyventojai taip pat turi saugoti kvėpavimo organus: užsidėti ant burnos ir nosies marlės ir vatos raištį ar sušlapintą su vandeniu rankšluostį.

Gavus nurodymus (pasiūlymą) laikinai išvykti iš namų, išjungti visus energijos šaltinius, užgesinti ugnį krosnyje, gyvulius suvaryti į tvartus, pasirūpinti pašaru ir vandeniu, užsandarinti tvartų duris ir langus. Išeinant iš užterštos zonos, eiti statmenai vėjo krypčiai (kad vėjas pūstų į šoną), tik atviromis vietovėmis, vengti daubų, uždarų kiemų, siaurų gatvelių, tankiai krūmais užsodintų vietų. Vengti bėgimo, eiti normaliu žingsniu.

Neužmirškite savo kaimynų. Pasiteiraukite ar jie girdėjo pranešimą, jei reikalinga pagalba, praneškite bendruoju pagalbos telefonu 112.

Avarijos metu laikykitės avarinių ir specialiųjų tarnybų nurodymų ir reikalavimų.

Jeigu gyventojams reikalinga išsamesnė informacija

Gyventojams užuodus angliavandenilių kvapą prašome pranešti į UAB „Krovinių Terminalas“ centrinį valdymo pultą, tel.: 8 46 391 086 (visą parą).

Su vidaus avarijų planu ir saugos ataskaita, kuriuose yra plačiau aprašyti UAB „Krovinių Terminalas“ veiklos keliami pavojai, pranešimų apie avarijas sistema, avarijų likvidavimo priemonės galima susipažinti trečiadieniais nuo 9.00 iki 10.00 val. Jums padės terminalo vadovaujantis specialistas saugai, tel.: 8 46 391 081.

Klaipėdos miesto savivaldybės civilinės saugos tarnyboje (Šaulių g. 34, tel.: 8 46 310 675) galima susipažinti su Klaipėdos miesto savivaldybės išorės avariniu planu.