Privatumo politika

UAB „Krovinių terminalas“ (toliau - Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiami Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas ir principus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yra netaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šalių paslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą.

 

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

 

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų – būsimų darbuotojų ir Bendrovės organizuojamų pirkimų konkursų dalyvių, įskaitant potencialius, buvusius ir esamus, o taip pat Bendrovės teritorijoje ir/ar patalpose esančių asmenų, Bendrovės interneto svetainės lankytojų, kitų suinteresuotų asmenų (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai) atžvilgiu.

 

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Bendrovėje tvarkomi ir saugomi Asmenų duomenys.

 

Duomenų valdytoja - Bendrovė, buveinės adresas Burių g. 17, Klaipėda, el. pašto adresas info@terminal.lt, tel. 846391095.

 

I.        Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

 

1.1.             Bendrovė informuoja, kad Bendrovėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) šiais tikslais ir pagrindu:

1.1.1.       Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas:

-          šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kartu su jais pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys, nuotrauka (jeigu kandidatas pats ją pateikia), kiti su personalo atranka susiję asmens duomenys.

-          Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

-          šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo momento, kai kandidatui buvo pranešta, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis, o tais atvejais, kai skelbime buvo nurodyta, kad informuoti bus tik atrinkti kandidatai – nuo atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

1.1.2.       Asmenų, dalyvaujančių Bendrovės skelbiamuose pirkimų konkursuose, atrankos tikslas:

-          šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, banko rekvizitai, tiekėjo patikimumo vertinimo duomenys (pvz.: apie įsiskolinimą gauti iš VĮ Registrų centras, VMI ir Sodros ir pan.), kontaktinio asmens duomenys, atestatuose ir kituose specifinę kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose esantys duomenys, kiti konkursui Asmens pateikti duomenys.

-          Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

-          šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 metus nuo pirkimų konkurso pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

1.1.3.       Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas:

-          tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą Bendrovės internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais – elektroniniu paštu, telefonu ar registruotu paštu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą/skundą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: identifikacinius duomenis, kontaktinius duomenis, susirašinėjimą ir jame esančius su asmeniu susijusius duomenis.

-          Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

-          šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

-          Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.

-          Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma, kokia buvo gauta užklausa.

 

1.1.4.       Asmenų, dalyvaujančių Bendrovės sutarčių sudaryme ir vykdyme, tikslas:

-          šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: vardas, pavardė, parašas, darbinis el. paštas ir telefono numeris, darbovietės rekvizitai, kiti asmens duomenys tiek, kiek jie reikalingi bei susiję su sutarties sudarymu ir vykdymu ar kuriuos pateikia Duomenų subjektas.

-          Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

-          šiuo tikslu renkami asmens duomenys gali būti saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

 

1.1.5.       Bendrovės turto, taip pat darbuotojų ir kitų asmenų saugumo užtikrinimo tikslas:

-          šiuo tikslu Bendrovės teritorijoje ir patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas (garsas nėra įrašomas).

Vaizdo stebėjimo vietos adresas

Vaizdo kamerų skaičius

Stebimos teritorijos/patalpos

Burių g. 17, Klaipėda

18

Teritorijos perimetras, krovos ir sandėliavimo teritorija, vartai į krovos ir sandėliavimo zoną: išvažiavimas/įvažiavimas, krantinė

Burių g. 17, Klaipėda

3

Burių g. kelio užkardas: išvažiavimas/įvažiavimas, administracinis pastatas, automobilių stovėjimo aikštelė

Burių g. 17, Klaipėda

1

Gaisrinės kiemas

-          Vaizdo duomenys yra tvarkomi šiais būdais: (1) vaizdo duomenys yra peržiūrimi realiu laiku, (2) daromas vaizdo duomenų įrašas, (3) daromos vaizdo įrašų atsarginės kopijos.

-          Vaizdo stebėjimo metu surinkti Asmenų duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 30 (trisdešimties) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos. Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys automatiniu būdu sunaikinami. Jei vaizdo įrašų duomenys yra arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

-          Vaizdo duomenys teikiami tik pasitelktam vaizdo duomenų tvarkytojui UAB „Budrus sakalas“, ikiteisminį tyrimą arba kitą tyrimą atliekančiai įstaigai, institucijai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų ar kituose teisiniuose procesuose kaip įrodymai ar informacija, taip pat ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

 

1.2.             Duomenys nebus naudojami automatizuotų sprendimų priėmimui Jūsų atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

 

1.3.             Asmens duomenys gali būti perduoti:

-          duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);

-          Duomenų valdytojams, jeigu toks perdavimas būtinas paslaugų/darbų teikimui/atlikimui (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams, auditoriams ir kt.);

-          teisėsaugos institucijoms ar įstaigoms ar valstybės institucijoms, kitoms organizacijoms ir asmenims tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams, VMI, SODRAI, policijai ir kt.) arba siekiant apginti Bendrovės teises ir teisėtus interesus;

-          kitiems asmenims Duomenų subjekto Asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

 

Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

 

1.4.             Kiekvienu atveju duomenų gavėjui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

 

1.5.             Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

 

1.6.             Bendrovė informuoja, kad Bendrovės internetinėje svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos) šiais tikslais ir pagrindu:

1.6.1.        tvarkomi asmens duomenys:

-          Unikalus lankytojo id, naršyklės versija, ekrano dydis, lankymosi laikas, lokacija;

-          Lankytojui sugeneruotas unikalus identifikatorius.

1.6.2.        asmens duomenų tvarkymo tikslai: techninių slapukų pagalba renkami duomenys naudojami 2.2.1. punkte nurodytais tikslais; analitinių slapukų pagalba renkami duomenys naudojami 2.2.2. punkte nurodytais tikslais. 

1.6.3.        asmens duomenų tvarkymo pagrindas: asmens sutikimas.

 

II.Slapukų politika

 

2.1.             Slapukas – mažas duomenų rinkinys, kurį interneto svetainė įrašo į asmens kompiuterio, mobilaus prietaiso ar kito įrenginio naršyklę. Sekantį kartą apsilankius svetainėje šis failas gali būti nuskaitytas, kad svetainė galėtų atpažinti kompiuterį, mobilųjį prietaisą ar įrenginį.

 

2.2.             Bendrovės svetainėje slapukai įprastai naudojami šiais tikslais:

2.2.1.        Techniniai slapukai. Techniniai slapukai padeda rodyti Bendrovės svetainę, padeda užtikrinti jos funkcionalumą, sukurti vartotojo paskyrą, prisijungti ir tvarkyti užsakymus. Šie techniniai slapukai yra būtini tinkamam svetainės funkcionavimui.

2.2.2.        Analitiniai slapukai. Šiuos slapukus naudojant įgyjama žinių, duomenų apie tai, kaip lankytojai naudoja Bendrovės svetainę. Tokiu būdu galima optimizuoti ir pagerinti svetainę, suprasti reklamų ir komunikacijos efektyvumą. Šių slapukų pagalba galime rinkti duomenis apie lankytojų peržiūrėtus internetinius puslapius, iš kurių puslapių lankytojas atėjo, kokius el. laiškus lankytojai atvėrė ir į kuriuos sureagavo bei informaciją apie datą ir laiką. Tai taip pat reiškia, kad Bendrovė įgyja galimybę naudoti informaciją apie svetainės lankytoją ir tai, kaip jis naudoja šią svetainę, pavyzdžiui, apsilankymo dažnumą, paspaudimų skaičių tam tikrame puslapyje, naudotus paieškos žodžius ir kt. Kaip reklaminių kampanijų dalį, Bendrovė gali panaudoti analitinius slapukus, kad sužinotų, kaip vartotojai naršo svetainėje po to, kai jiems parodoma reklama internete. Tai gali apimti ir reklamas trečiųjų šalių svetainėse.

 

2.3.             Slapukai gali būti naudojami tik jeigu atitinkamas abonentas ar faktinis svetainės naudotojas davė sutikimą. Sutikimas nėra būtinas duomenų techniniam saugojimui ar naudojimui, kurio vienintelis tikslas yra perduoti informaciją elektroninių ryšių tinklu, taip pat būtinais atvejais teikti informacines visuomenės paslaugas, kurias užsako abonentas ar faktinis svetainės naudotojas.

 

2.4.             Sutikimai dėl slapukų naudojimo gali būti gaunami šiais būdais: naršyklės nustatymai, informavimo eilutė interneto svetainėje, iššokantys langai, registracija interneto svetainėje. Apsilankius Bendrovės interneto svetainėje lankytojas gali pasirinkti, ar nori naudoti slapukus. Slapukus galima valdyti ir (arba) ištrinti pagal savo pageidavimus. „Internet Explorer“, „Safari“, „Firefox“, „Chrome“ ar kitos naršyklės nustatymuose galima pasirinkti, kuriuos slapukus norima priimti ir kuriuos atmesti. Daugumoje naršyklių galima patikrinti, kokie slapukai yra įrašyti, ir ištrinti atskirus slapukus, blokuoti trečiųjų šalių slapukus, blokuoti slapukus iš konkrečių interneto svetainių, blokuoti visų slapukų siuntimą, uždarant naršyklę ištrinti visus slapukus.

 

2.5.             Jei svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar kitą įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali bet kada atšaukti sutikimą juos naudoti pakeitę nustatymus ir ištrynę įrašytus slapukus. Informuojame, kad visiškai užblokavus slapukus, daug interneto svetainių (įskaitant Bendrovės svetainę) gali neveikti tinkamai.

 

2.6.             Duomenys apie naudojamus slapukus:

 

Pavadinimas

Aprašymas

Sukūrimo momentas/ Galiojimo laikas

Renkami ir tvarkomi asmens duomenys

CMSSESSIDX

Standartinis slapukas, naudojamas vartotojo sesijai palaikyti.

Įėjimo į puslapį metu/
iki interneto svetainės lango uždarymo

Sesijos ID

 

cookiesAgree

Slapukas, naudojamas atpažinti ar sutikote su slapukų naudojimu mūsų svetainėje

Nuo sutikimo/Iki ištrynimo

Duomenys, ar sutikote/nesutikote su slapukais

cookiesLevelX

Slapukas, atskiriantis kokius slapukus leidžiate naudoti mūsų svetainėje

Nuo sutikimo/Iki ištrynimo

Duomenys, su kokiais slapukais sutikote

Analinis slapukas _ga (Cookies)

Šį slapuką naudoja „Google Analytics", kad įvertintų vartotojo apsilankymo tikslus, parengtų ataskaitas apie tinklalapio aktyvumą svetainių operatoriams ir pagerintų kliento patirtį besilankant svetainėje

Nuo sutikimo /

2 metai

Unikalus lankytojo id, naršyklės versija, ekrano dydis, lankymosi laikas, lokacija

Analinis slapukas _gat (Cookies)

Šie slapukai naudojami „Google Analytics" statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti.

Pirmą kartą atėjus į puslapį / iki sesijos pabaigos

Lankytojui sugeneruotas unikalus identifikatorius

Analinis slapukas _gid (Cookies)

Šis slapukas naudojamas „Google Analytics" siekiant atpažinti Asmenį.

Pirmo įėjimo į puslapį metu / 2 dienos

Lankytojui sugeneruotas unikalus identifikatorius

* Norėdami sužinoti, kaip sustabdyti interneto puslapių stebėjimą „Google Analytics" slapukais, galite apsilankyti adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

III.   Duomenų subjektų teisės

 

3.1. Asmenys turi šias teises:

3.1.1.        teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

3.1.2.        teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

3.1.3.        teisę reikalauti ištrinti duomenis;

3.1.4.        teisę apriboti duomenų tvarkymą;

3.1.5.        teisę į duomenų perkeliamumą;

3.1.6.        teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

3.1.7.        teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

3.1.8.        teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su Bendrove aukščiau nurodytais kontaktais.

 

3.2.             Prašymai dėl teisių įgyvendinimo Bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

 

3.3.             Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į Bendrovę aukščiau nurodytais kontaktais.

 

IV.               Asmens duomenų saugumas

 

4.1.             Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

V.                  Teisių gynimo tvarka

 

5.1.             Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

 

VI.               Baigiamosios nuostatos

 

6.1.             Bendrovės svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

6.2.             Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.terminal.lt nedelsiant.

6.3.             Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome kreiptis į Bendrovę šiais kontaktais: el. pašto adresas info@terminal.lt, tel. 846391095.