Aplinkosauga

UAB ,,Krovinių terminalas“ sistemingai siekia taršos prevencijos, atlikdama aplinkos apsaugos monitoringą. Terminalo darbuotojai nuolat stebi, matuoja, peržiūri ir gerina integruotos vadybos sistemos rezultatyvumą, vykdo bei palaiko visus šiuolaikinius aplinkosaugos reikalavimus bei įsipareigojimus.

UAB ,,Krovinių terminalas“ nuolat vykdo šiuos aplinkos apsaugos stebėjimus:

  1. Požeminio vandens monitoringas, 
  2. Paviršinių nuotekų monitoringas, 
  3. Stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių monitoringas,
  4. Poveikio aplinkos kokybei monitoringas.

Veiklos metu naudojamos aplinkosauginės priemonės:

  • Iškraunant naftos produktus iš geležinkelio vagonų – cisternų, yra naudojami specialūs dangčiai – vožtuvai, kurie iki 98 % sumažina lakiųjų organinių junginių patekimą į aplinką.
  • Talpyklose sumontuoti plaukiojantys pontonai, kurie mažina LOJ išmetimą į aplinkos orą iki 95%.
  • Terminale sumontuotas garų (LOJ) rekuperavimo įrenginys*, kurio pajėgumas didesnis nei 2 000 m3 per valandą. Įrenginys naudojamas tanklaivių ir vagonų cisternų pakrovos darbų metu. 
  • Rūšiuojamos atliekos.
  • Įmonėje keičiamos liuminescencinės ir kaitrinės lempos į energiją taupančias LED lempas.
  • Atliekamas nuotekų valymo įrenginių aptarnavimas ir priežiūra. Periodiškai (2 kartus per metus) keičiami ir valomi nuotekų valymo filtrai.

*Garų rekuperavimo įrenginys
Terminale įdiegtas JAV kompanijos "John Zink" garų rekuperavimo įrenginys. Jis reikalingas tam, kad išvengti tiesioginio lakiųjų organinių junginių išmetimo iš tanklaivio talpų į atmosferą šviesių naftos produktus krovos į tanklaivius ir/arba geležinkelio vagonus-cisternas metu. Kai kraunamas tanklaivis ir/arba geležinkelio vagonai-cisternos, susidaręs lakiųjų organinių junginių mišinys nepatenka į atmosferą, o yra perleidžiamas per garų rekuperavimo įrenginio aktyvuotą anglį, kur garai kondensuojasi, vėl virsta skystais naftos produktais ir technologinio proceso eigoje yra grąžinami atgal į tanklaivio arba kranto talpyklas. Kiekvienas tanklaivis, kuris atplaukia į terminalą, privalo turėti savo garų rekuperavimo įrangą arba prisijungimo prie terminalo garų rekuperavimo įrangos galimybę. Tik tada Klaipėdos uosto kapitono tarnyba duoda leidimą tanklaiviui įplaukti į Klaipėdos uostą.Galerija